Sponsorzy podziekowanie

Super User włącz . Opublikowano w Glowne menu

Darczyńcom naszym składamy serdeczne podziękowania za przekazywanie szkole pomocy w formie finansowej jak i rzeczowej:

...

Patron szkoły

Super User włącz . Opublikowano w Glowne menu

 

Jakub Szymkiewicz (1775-1818)

image001

Urodził się 3 lipca 1775 roku w Rossieniach na Litwie. Podobno był bardzo dobrym dzieckiem, troszczącym się o każde żywe stworzenia. Marzył o zawodzie lekarza i tak też się stało. W 1802 roku ukończył studia medyczne w Wilnie i rozpoczął pracę w szpitalu sióstr miłosierdzia. Jako pierwszy na Litwie zajął się chirurgią kostną. W połowie 1806 roku ukazała się pierwsza jego książka pt. "Nauka chirurgii praktycznej i teoretycznej". Po 1806 roku uzyskał tytuł doktora chirurgii i został nadwornym lekarzem cara Aleksandra I oraz został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1810 roku wydał drugą książkę pt. "Nauka o chorobach dzieci". Był to pierwszy polski podręcznik chorób dzieci. Jakub Szymkiewicz nie tylko był lekarzem, był SZUBRAWCEM. W owym czasie i w owym miejscu należenie do szubrawców było zaszczytem. Dlaczego? Szubrawcem mógł być jedynie człowiek mądry, solidny i przestrzegający Kodeksu towarzystwa. W 1818 roku wydał dzieło o pijaństwie, w którym jako pierwszy w Europie ogłosił, że alkoholizm jest chorobą. W swoim dziele pisał: "W rzędzie ciężkich nałogów słusznie trzeba liczyć PIJAŃSTWO. wstrząsnąć więc potężny gmach Bachusowi od wieków wystawiony". Jakub Szymkiewicz nie cieszył się zbyt długo swoją pracą. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 6 listopada 1818 roku w Taukielach.

image003

Historia szkoły

Super User włącz . Opublikowano w Glowne menu

Historia Szkoły Podstawowej w Marzeninie sięga czasów kiedy Polska była jeszcze pod zaborami. W tych czasach prowadzono naukę w prywatnych szkołach najczęściej porą zimową. Normalny rozwój szkolnictwa nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości tj. po roku 1918. Młodzież uczęszczała wtedy do szkoły dwuizbowej w domu p. Fraszki. Do Marzenina wróg wkroczył 5 września 1939r. Od tego momentu szkoła przestała istnieć. Rozpoczęły się aresztowania. Nauczyciele ratując się przed wywózką wyjeżdżali w inne tereny. Mimo strachu przed okupantami prowadzono tajne nauczanie. Dzieci uczyły się pod opieką p. Ali Ambroziewicz. Marzenin wyzwolono 18.01.1945r. a 14.02.1945 po pięciu i pół latach niewoli rozpoczęto pracę w szkole przy współudziale władz i przybywających nauczycieli. Powrócił p. Antoni Pawlusiński- który objął kierownictwo w szkole, p. Helena Pawlusińska, p. Joanna Skibińska, oraz nowa siła p. Stefania Pawlaczyk a wiosną przybyła p. Janina Dragan. Pod opieką szkoły w Marzeninie była filia w Pruszkowie (do roku 1950), w której nauczały siostry Jakubowskie, a po ich wyjeździe p. Stanisława Wasilewska. Liczba dzieci zapisanych do szkoły w Marzenine na dzień 09.03.1945r. wynosiła 267, a 01.04.1948r. 316 z czego 43 osoby były poza wiekiem szkolnym. Napływ młodzieży był duży, gdyż przeważali dorośli, dla których utworzono szkołę dzienną po której, po zdaniu egzaminu można było iść do szkoły wyższej zorganizowanej np.: zawodowej. Pierwszy po wojnie rok szkolny zakończono 15. VII. 1945 roku. Dwa pierwsze lata powojennej pracy były bardzo trudne. Brak było podręczników i materiałów piśmienniczych. Praca odbywała się na dwie zmiany. Od września 1946 roku Szkoła Podstawowa w Marzeninie osiągnęła pełny stopień organizacyjny. Miała 7 klas i 5 nauczycieli. Nauka odbywała się w klasach łączonych i licznych (35-50 osób). Nadal dzieci przychodziły na zmiany. Od 1949 roku kierownikiem szkoły została p. J. Skibińska. Szkoła w Marzeninie była jedyną szkołą w okolicy o 7 klasach, dlatego od roku 1950 przyjmowano do klasy VI młodzież z Dobrej i Pruszkowa (do 1952 roku). Od 1952 roku stanowisko kierownika przejął p. Józef Stano( do 1954 roku), a po nim p. Kazimierz Piatczyc. Nadal borykano się z warunkami lokalowymi. W roku szkolnym 1966/1967 udało się stworzyć VIII klasę. W roku 1980 rozpoczęto generalny remont szkoły, którym kierował ówczesny Gminny Dyrektor Szkół p. Eugeniusz Kosecki. Przez trzy lata borykano się z warunkami lokalowymi. Klasy starsze odbywały lekcje w budynku starej szkoły w Pruszkowie (oddalonej o 2 kilometry), a młodsze w remizie strażackiej.

hist szk 

 Po 30 latach po wojnie zmieniły się warunki w szkole. Klasy były przestronne i czyste. Pierwsze lekcje w nowej szkole odbyły się 13 grudnia 1982 roku. Z dniem 31 lipca 1984 roku dyrektor Kazimierz Piatczyc przeszedł na emeryturę, a szkołę przekazał dyrektorowi p. Helenie Koseckiej (b. kierowniczce szkoły w Pruszkowie). W październiku 1984 roku powołano społeczny komitet budowy sali gimnastycznej. Przewodniczącym komitetu zostaje emerytowany Gminny Dyrektor Szkół p. Eugeniusz Kosecki. Po załatwieniu wszystkich formalności wytyczono plan budowy fundamentów sali gimnastycznej. 24 czerwca 1988 roku był najpiękniejszym dniem dla szkoły. Połączono otwarcie sali gimnastycznej z nadaniem imienia szkole i przekazaniem sztandaru. 23 czerwca 1989roku p. dyrektor Helena Kosecka przechodzi na emeryturę. Od 01 września 1989 roku dyrektorem szkoły w Marzeninie zostaje p. Wiesław Kisłow, a po 5 latach (od 01 września 1994 roku) stanowisko objął p. Krzysztof Jaworski. Od 1999 roku szkoła podstawowa w Marzeninie zostaje przekształcona w szkołę 6 klasową (na skutek reformy szkolnictwa w Polsce).

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szymkiewicza

w Marzeninie

fotoszkoly

  

Szkolne Boisko przy Zespole Szkół w Marzeninie

im. Ks. Kanonika Andrzeja Susło

boisko

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT